Address: GuiYan City, Guizhou Province
Zip Code: 550000
E-mail:
Tel:0000-0000000
College Leadership Information

Leadership of party committees, Guizhou University, MingDe College:
Party Secretary: Guo Yi
Party Members: Zhang Deen Han Jian Shi-Ping Yang Kongqian Ping Zhao Jiajun Chen Fang


Guizhou University, MingDe College Executive Leadership:
Dean: Zhang Deen
Vice-President: Han Jian Shi-Ping Yang Kongqian Ping Zhao Jiajun
School division level organization members: Yu Ying
Hospitals are level cadres: Luo Keli
Vice department level organization members: Chen Fang

 

Website Mapping | Help | Log In

Address: Mingde College of Guizhou University, Siya Road, Huaxi University town, Guian New Area, Guiyang City, Guizhou Province
Postcode :550025  Technical Support:Guizhou Bai Shi Jia Information Engineering Co., Ltd.